< Vissza

Cég megszűnésének módjai

2017-06-26 16:38:32

A gazdasági társaságok - legyenek bármely társasági forma (kkt., bt. és kft.) jogutód nélküli megszűnése többféle módon is lehetséges

 • eltelt az alapításkor meghatározott idő, vagy más, megszűnési feltétel bekövetkezett
 • a tagok vagy az alapítók döntenek a megszűnésről, egyhangú döntés szükséges
 • a cégbíróság szünteti meg, ilyenkor az egyéni cég megszűnésére vonatkozó lépések lépnek érvénybe

Minden esetre egyaránt vonatkozó szabály, hogy a megszűnéskor a – hitelezők kielégítése után – fennmaradt vagyon a tagokat az általuk teljesített vagyoni hozzájárulás arányában illeti meg. (esetlegesen az alapítót) illeti meg. A ki nem elégített tartozásokért is ennek mértékéig terheli őket a felelősség is. A tartozások a cégbírósági törléstől számított 5 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthetőek a társaság volt tagjaival szemben.
 
Megszűnéskor a kkt. és bt. esetében korlátlan marad a társaság kötelezettségeiért viselt felelőssége azon tagoknak, akiknek korlátlan felelősségük volt. Az ő felelősségük a többi korlátlan helytállásra köteles taggal egyetemleges a hitelezők felé, de a tagok egymás közti viszonyukban a tartozást a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik.
 
Kkt.-k megszűnése

A megszűnés általános esetein túl a kkt.-re vonatkozik még egy szabály. A közkereseti társaság akkor is megszűnik, ha tagjainak száma 1 főre csökken (és 6 hónapon belül nem lép be új tag).

Bt.-k megszűnése

Az általános eseteken túl a bt. akkor is megszűnik, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnik (és 6 hónapon belül ezt nem orvosolja a társaság akár úgy is, hogy kkt.-vá alakul át).

 Kft.-k megszűnése

A korlátolt felelősségű társaság esetében a megszűnésről szóló döntést a kft. legfőbb szerve a társasági szerződésben meghatározott szavazati aránnyal hozhatja meg.

A megszűnéskor a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból először a pótbefizetéseket kell visszafizetni, majd a további részt a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között, illetve ha a megszűnő társaság tulajdonában saját üzletrész volt, az arra eső vagyonhányadot a többi tag között kell felosztani törzsbetéteik arányában.

 

Az egyéni vállalkozói tevékenység

 

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése többféle módon történhet, és ezek eltérő megszűnési határidőket indukálnak:
 

 • Az egyéni vállalkozó döntése alapján: ebben az esetben a KEKKH-nak vagy az illetékes kormányhivatalnak kell ezt bejelenteni. A vállalkozói tevékenység a bejelentés napján szűnik meg.
 • Ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított vagy annak tagjává vált, akkor az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság az egyéni cég bejegyzése előtti napon vagy az átruházás napján történik, ha az egyéni vállalkozó így szerezte meg az egyéni cég vagyoni betétjét.
 • Ha az egyéni vállalkozó meghal
 • Az egyéni vállalkozó cselekvőképessége korlátozódik vagy megszűnik (gondnokság alá kerül): ekkor az erről döntő bírósági határozat jogerőre emelkedésének a napján szűnik meg az egyéni vállalkozói jogosultság.
 • Ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, akkor a megszűnés a törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján történik.
 • Ha az egyéni vállalkozót meghatározott bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik: a bírói ítélet jogerőre emelkedésének a napján (vagy azon a napon, amikor ez a KEKKH tudomására jut) szűnik meg a jogosultság.

 
Az egyéni vállalkozót el is tilthatják a tevékenység folytatásától, ha a tevékenységet meg sem kezdhette volna, vagy eltilthatják az egyéni vállalkozót a tevékenység folytatásától akkor, ha tevékenységét 5 éven túl szünetelteti, és nem intézkedik annak folytatásáról vagy megszüntetéséről.
 
Az egyéni cég megszűnése
 
Az egyéni cég megszűnik, ha

 • az alapításkor meghatározott idő eltelt vagy más megszűnési feltétel bekövetkezett,
 • az alapító a jogutód nélküli megszűnésről dönt, (egyszerűsített) végelszámolást kezdeményez és a cég nem fizetésképtelen,
 • elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
 • a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.
 • végrehajtás eredménytelen volt.

 
A cég minden esetben a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.

Ezt a bejegyzést 2017-06-26 16:38:32 küldték a Cég ügyek kategóriába. Ide írhatsz emailt.