Bt. alapítás feltételei

Betéti társaságot alapíthat minden természetes és jogi személy. A Bt. alapítás feltételei közé tartozik a két tag (egy beltag és egy kültag) illetve egy székhely megléte. Az alapításhoz ügyvéd közreműködése, valamint ellenjegyzése szükséges. A meghatalmazott ügyvéd készíti el a társasági szerződést és a többi céges dokumentumot, továbbá ő intézkedik a cégbejegyzés során is. A Bt. létrehozásához az alábbi okmányok megléte szükségszerű: személyazonosító okmány, lakcímkártya, adókártya/ideiglenes adóigazolvány valamint érvényes székhelyt igazoló dokumentum.

Bt. tagok vagyoni felelőssége

A beltag a saját vagyonával, míg a kültag csak a társasági szerződésben meghatározott vagyonával felel a társaság kötelezettségeiért. A kültag a társaság kötelezettségeiért általában nem vonható felellőségre. Több beltag esetében a vagyoni fellelőség egyetemlegesen oszlik meg. Egyik tag sem kötelezhető vagyoni hozzájárulását a létesítő okiratban megállapított összeget meghaladóan növelni, illetve károsodás esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni felajánlását a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza. A haszon és a deficit a tagok között vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg, hacsak a társaság a társasági szerződésben másképp nem rendelkezik. A társaság bármely tagját a nyereségből vagy a veszteségből kizárni tilos.

Tagok száma

A bel- és kültagok száma lehet több, azonban kevesebb nem. Tehát, ezen feltételek nem teszik lehetővé az egyszemélyes Bt. létrejöttét. Bizonyos estekben (két tag esetén) előfordulhat, hogy a társaság egy tagú marad (az egyik tag kilépése, halála). Azonban a társaság az utolsó tag kiválásától számított hat hónapon belül köteles a cégbíróságnak az új tag belépését bejelenteni. Amennyiben ez nem történik meg, a cég megszűnik, tehát a cégbíróság úgy határozhat, hogy a megszűnteti a céget és a cégjegyzékből törli. Megjegyezendő, hogy a betéti társaság beltagja egyidejűleg, több helyen nem lehet korlátlanul felelős tag, azon személyek már csak kültagok lehetnek. Továbbá fontos, hogy a kilépett beltag még a kilépést követő 5 évben teljes vagyonával felel azokért társaságban lévő tartozásaiért, amelyek a jogviszony megszűnése előtt keletkeztek. Abban az esetben, ha új beltag lép a betéti társaság tagjai közé külön kérvényezheti, hogy csak azokért a tartozásokért feleljen, amelyek a jogviszony megkötése után keletkeztek. Ha ennek a kikötését elszalasztják, az új beltag a társaság egész hátralékáért teljes vagyonával felel.

Taggyűlés és szavazati jogok

Már az alapítás előtt az ügyvezetőt, vezető tisztségviselőt ki kell jelölni. Ügyvezető csak eltiltás alatt nem álló személy (beltag) lehet, ha ugyan a társaság a társasági szerződésben erről másképp nem rendelkezik. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, a részvétel lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell. A legfontosabb társasági döntések itt születnek, ezért valamennyi tag személyesen részt kell, hogy vegyen rajta, emellett a tagokat legalább egy szavazat megillet. A tagok gyűlése egyszerű szavazattöbbséggel hoz döntéseket, kivéve azon a kérdésekben, amelyek esetében a gazdasági társaságokról szóló törvény háromnegyedes szavazattöbbséget vagy egyhangúságot ír elő. A társasági szerződés módosításához valamennyi tag egyhangú szavazta és aláírása kell.

Társasági szerződés

A társasági szerződésnek kötelező tartalmaznia a társaság cégnevét, székhelyét, törzstőke összegét valamint a tagok adatait. (A Polgári törvénykönyv szerint a telephelyet és a fióktelepet nem kötelező feltűntetni.) Ha a társaság már rendelkezik cégjegyzékszámmal, nyilvántartási számmal, akkor azokat is tűntessük fel. A Bt. tevékenységi köreinek meghatározása kulcsfontosságú. Elegendő a főtevékenység pontos definiálása, míg az egyéb tevékenységi körök szükség esetén kibővíthetők. A társaság ezeken túlmenően folytathat olyan tevékenységet is, amely nem tilos vagy nem korlátozott (pl. engedélyköteles).

Bt. alapítás költségei

A betéti társaság alapítása nem fix díjas. Alapítása törzstőke nélkül nem valósítható meg, viszont nincs meghatározva a kötelező befizetendő minimum vagyon mértéke. A tagok vagyoni hozzájárulása lehet pénzbeli befizetés vagy apport (nem pénzbeli hozzájárulás) is. A Bt. alapítás már egységesen illeték és közzétételi díj mentes. Cégmódosításkor 15.000 illeték 3.000 közzétételi díjat kell fizetni. Nálunk a Bt. alapítás ügyvédi munkadíja két tag esetén 20 990 Ft + ÁFA, míg több tag esetében ez a díj 21 990 Ft + ÁFA.

Alapítást követően

A gazdasági társaság a létesítő okirat közjegyzői okiratba foglalásától vagy ügyvédi, vagy kamarai jogtanácsosi ellenjegyzésétől kezdődően a kívánt társaság, ez esetben Bt. már előtársaságként működését megkezdheti. Azonban üzletszerű gazdasági tevékenységet az előtársaság a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtását követően folytathat. Ebben az időszakban azonban adóköteles tevékenység végzése tilos, mivel akkor még a társaság adószámmal nem rendelkezik. Bejegyzésre körülbelül az aláírástól számított kettő-négy nap, de előfordulhat, hogy tíz nap alatt kerül sor. A bejegyzést követően a cégbíróság e-mailben az ügyvéd részére elküldi a tanúsítványt, amely tartalmazza a cégjegyzékszámot, adószámot és a statisztikai számjelet. Bankszámlát a bejegyzéstől számított 8 napon belül érdemes nyitni. A számlanyitásnál szüksége lesz az ügyvédi aláírásmintára, valamint egyes bankok kérhetik az úgy nevezett e-aktákat is.

Bt. alapítása a LOGOSZ-nál

A gazdasági és jogi szakértelemmel rendelkező LOGOSZ Cégcsoportnál kedvező áron és biztonságosan hozhatja létre saját betéti társaságát. Bt. alapítás a Rottenbiller utcai irodánk kivételével minden irodánkban, akár online megrendeléssel is lehetséges. Személyes időpont egyeztetés érdekében kérjük, telefonon keresse fel irodáink egyikét! Munkatársaink a felmerülő kérdésekre készségesen válaszolnak, további segítséget nyújtanak.

Források: net.jogtar.hu