Korlátolt felelősségű társaság alapítása

Korlátolt felelősségű társaság alapítása

A hatályos polgári jogi kódex a korlátolt felelősségű társaságot olyan gazdasági társaságként definiálja, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben törzsbetétének szolgáltatására és a társasági szerződésben megállapított egyéb vagyoni értékű szolgáltatásra terjed ki. Továbbá egyértelműen kijelenti, hogy a társaság kötelezettségeiért főszabály szerint a tag nem köteles helytállni.

A Kft. alapítás menete ügyvéd előtt történhet, aki a Kft. alapításhoz szükséges dokumentumokat összeállítja és a megfelelő cégalapítási eljárást kezdeményezi az illetékes cégbíróság előtt. Bármely gazdasági társaságról is legyen szó, a létesítéséhez két esszenciális lépés szükséges, egyrészt a társaság létesítő okiratának az elkészítése, másrészt pedig az állami nyilvántartásba vételi eljárás, azaz a cégeljárás lefolytatása.

A Kft. létrehozása vagyoni hozzájáruláshoz kötött, a vagyoni hozzájárulás kötelezettsége a jogi személy alapítóját vagy tagját az adott jogi személy alapításakor, vagy egyéb esetekben, a tagsági jogok keletkezésekor terheli. A Kft. alapításakor juttatott összeget a későbbiekben visszakövetelni jogérvényesen nem lehetséges, ugyanis a létrehozott társaság tulajdona nem lehet azonos a benne működő tagok tulajdonával. Ebből a különválásból fakad a felelősség kérdésköre is: a társaság saját vagyonával, és nem a különálló tagok vagyonával felel hitelezői felé. A Kft. egy önálló jogalany, külön jogai és kötelezettségei vannak, vagyona is elkülönültnek tekintendő.

A törvény lehetővé teszi, hogy a tagok a társasági szerződésben úgy rendelkezzenek, hogy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig valamelyik tag, a pénzbetétének felénél kisebb összeget fizessen be. Továbbá, abban az esetben, ha a társasági szerződés a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására a társaság nyilvántartásba vételétől számított egy évnél hosszabb határidőt állapít meg, a társaság mindaddig nem fizethet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig kötelesek helytállni a társaság tartozásaiért.

A fenti szabály a társaságok piacra lépését hivatott elősegíteni azáltal, hogy lehetővé teszi a törzstőkének a társaság nyereségéből való feltöltését, vagyis azt, hogy a tagok ne saját vagyonukból, hanem a társaság egyébként felosztható nyereségéből fedezzék a törzstőke összegét. A társasági szerződésben ilyenkor is meg kell határozni a törzstőke és a törzsbetétek összegét, de azt a tagoknak nem kell befizetniük a társaság részére, hanem a társaság eredményes működése során megtermelt nyereségből lehet megteremteni a fedezetet. (A későbbiekben még van lehetőség törzstőke emelésre.)

A társasági szerződés ilyen rendelkezése esetén a társaság megkezdheti működését úgy, hogy a törzstőkéje nincs fedezve vagyoni hozzájárulásokkal, ami a hitelezői érdekeket jelentős mértékben veszélyezteti. Ugyanakkor a társaság mindaddig nem fizethet ki a tagjai részére osztalékot, amíg a megtermelt és a társaság számára visszatartott nyereség nem fedezi a törzstőke teljes összegét. Abban az esetben, ha az alapításkor a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a nyilvántartásba-vételi kérelem benyújtásáig teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, a fennmaradó nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a társasági szerződésben meghatározott időpontig kell szolgáltatni. Azonban, ha az apport értéke nem éri el a törzstőke felét, akkor a teljesítés határidejét a társasági szerződés állapítja meg a bejegyzéstől számított három éves határidőn belül. Abban az esetben, ha a társasági szerződés három évnél hosszabb határidőt állapít meg, a szerződési kikötés a három évet meghaladó időtartamra vonatkozóan semmisnek minősül, így a tényleges határidő három év lesz.

Fontos rögzítenünk, hogy a Ptk. egyértelműen tiltja a korlátolt felelősségű társaság tagjainak nyilvános felhívás útján való gyűjtését, amely szabály célja egyértelműen a befektetők védelmének biztosítása. Nyilvános felhívás alatt, olyan felhívás értendő, amelynek egyszerű elfogadásával a befektető társasági jogi viszonyba kerül, és ahol a jogviszony tartalmát a felhívás közzétevője határozza meg egyoldalúan. A tilalom ugyanakkor nem terjed ki arra az eshetőségre, amikor a nyilvánosság igénybevételével kerülnek kapcsolatba olyan társasági tagok, akik a társaságalapítás feltételeit kölcsönös alkuban alakítják ki. Kiemelendő, hogy a nyilvános felhívás tilalmának súlyos megsértése a társaság nyilvántartásba vételének akadályát képezi.

A korlátolt felelősségű társaság alapításának általános szabályain túl a Ptk. megadja a lehetőséget egyszemélyes Kft. alapítására is, amelynek esetében azonban a teljes törzstőkét már alapításkor a társaság javára szükséges bocsátani.

Érdemes elolvasni még

Hasznos információ cég eladáshoz

Hasznos információ cég eladáshoz

A cég adásvétel nagy körültekintést és szaktudást igényel. Még a vételár megállapításához is számos tényező figyelembe vétele szükséges, így a végösszeg sokszor nem egyértelműen meghatározható.

Tovább...
Munkaerő felvétel lépései

Munkaerő felvétel lépései

A cégek növekedése, változása és fluktuáció során előállhat olyan helyzet, amikor új munkavállalót kell felvenni egy-egy feladat elvégzésére, pozíció betöltésére. Hogyan zajlik a munkaerő felvétel? Mire kell figyelni? Mi a HR feladata?

Tovább...
A székhely és a központi ügyintézés helye

A székhely és a központi ügyintézés helye

Az esetek többségében a cég székhelye egyúttal az a hely is, ahol a cég fő működése zajlik. Azonban a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság székhelye és a központi ügyintézés helye más legyen.

Tovább...
Offshore cég alapítása

Offshore cég alapítása

Offshore cég alapítása bár legtöbbször költségesebb, mint egy magyarországi cégalapítás, az adózási előnyök miatt azonban vannak, akiknek megéri.

Tovább...